Asbestipurku – tunnethan työtä koskevat lait ja vaadittavan paperityön?

22.02.2023 | Blogi

Etusivu / Blogi / Asbestipurku – tunnethan työtä koskevat lait ja vaadittavan paperityön?

Asbestipurku on työ, jonka vaatimukset saattavat yllättää myös ammattilaisen. Lue tästä artikkelista kootusti lain vaatimat luvat, toimintatavat ja työn muut vaatimukset, jotka asbestipurussa on otettava huomioon. 

Tästä voit koekäyttää ilmaisia pohjia tärkeimmistä asbestin purkuun liittyvistä dokumenteista >>

Asbestipurku on luvanvaraista työtä, jota seurataan tarkasti

Asbestipurku on luvanvaraista työtä, sillä asbestipölylle altistuminen voi aiheuttaa vaarallisia tauteja kuten keuhkosyöpää. Lain avulla pyritään varmistamaan, että työ hoidetaan asianmukaisesti, huolehtien sekä työntekijän ja sivullisten että ympäristön turvallisuudesta.

Asbestipurku vaatii aina voimassa olevan asbestipurkutyöluvan. Lupa voidaan myöntää sekä oikeushenkilölle (osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt) että suoraan yksityishenkilölle tai elinkeinonharjoittajalle.

Lain mukaan asbestipurkutyölupaa ei tarvita:

 1. Kyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja
 2. hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen
 3. asbestikartoitukseen ja muuhun näytteidenottoon.

Asbestipurku – kuka purkutyötä saa tehdä?

Asbestipurku on työtä, jota saa tehdä vain täysi-ikäinen, hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen saanut henkilö, jonka soveltuvuus työhön on varmistettu terveystarkastuksella.

Terveystarkastus tulee olla valtioneuvoston asetuksen mukainen terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (VnA 1485/2001) ja sisältää lääkärin maininnan asbestityöhön soveltuvuudessa.

Asbestipurku – työnjohto ja valvonta

Työnantajalla on velvollisuus nimetä asbestipurkutyön toteuttamiseen erikseen siitä vastaava työnjohtaja. Kuten asbestipurkuun osallistuvilla työntekijöillä, myös asbestipurusta vastaavalla työnjohtajalla on oltava asbestipurkuun soveltuva ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.

Asbestipurkutyön työnjohtajan vastuulla on valvoa, että asbestipurkutyömaalla toimitaan turvallisuussuunnitelmanmukaan. Työnjohtajalla on on oltava riittävät valtuudet siihen, että hän pystyy tekemään muuttuvissa tilanteissa itse päätöksiä, jotta asbestipurkutyö sujuu turvallisesti.

Yksi asbestipurkuun liittyvä keskeinen velvollisuus on huolehtia siitä, että hengitysilman asbestikuidun pitoisuus ei koskaan ylitä Euroopan parlamentin asettamaa raja-arvoa, 0,1 kuitua kuutiosenttimetriä kohden hengitysilmaa.

Raja-arvon ylittymistä seurataan erilaisten mittausten avulla. Asbestialtistumista koskevat mittaustulokset ja niiden analyysiin liittyvät lausunnot on aina säilytettävä vähintään 2 vuotta mittauksesta.

Asbestipurku – työmaalla on tehtävä säännöllisiä mittauksia seuraavilta osin:

 • työntekijöiden hengityssuojainten tiiveys
 • työntekijöiden henkilökohtainen asbestialtisuminen
 • ilmankäsittelylaitteiston toimintakunto

Kun asbestipurku aloitetaan, työntekijän asbestialtistumisen seuranta on aloitettava edellä mainittujen mittausten avulla välittömästi työntekijän aloitettua ensimmäistä kertaa asbestille altistavan työn. Asbestialtistumista on seurattava erityisesti muutosten yhteydessä kuten hengityssuojainten uusimisen tai korjausten jälkeen.

Myös vuokratyöntekijän osalta käyttäjäyritys on velvollinen huolehtimaan asbestialtistumisen seurannasta. Seuranta tulee toteuttaa samalla tasolla kuin muidenkin asbestipurkuun osallistuvien työntekijöiden osalta.

Raja-arvo 0,1 kuitua / cm³ ohjaa käytännössä kaikkia asbetipurkutyömaalla tehtäviä mittauksia. Jos kyseinen raja-arvo ylitetään työntekijöiden hengitysilman osalta, on altistumisen mahdollistavat puutteet korjattava heti. Työntekijä ei saa aloittaa tai jatkaa työskentelyä asbestipurkutyömaalla ennen puutteiden korjausta.

Ilmankäsittelylaitteisto asbestipurkutyömaalla

Asbestipurkutyömaalla käytettävän ilmankäsittelylaitteiston on puhdistettava ilma ja niiden toimintakuntoa on seurattava säännöllisin mittauksin. Poistoilman kuitupitoisuus ei saa ylittää raja-arvoa  0,01 kuitua / cm³.

Ilmankäsittelylaitteiston toimintakuntomittaukset on suoritettava säännöllisesti ja mittaukset tulee tehdä aina uusille koneille. Huollot, suodattimien vaihdot ja puhdistukset on tehtävä säännöllisesti, vähintään valmistajan ohjeen mukaisesti. Uudelle asbestipurkutyömaalle siirrettävälle koneelle on suoritettava sekä huolto että mittaukset.

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet sekä lisäksi käyttötuntimäärät on merkittävä konekohtaiseen huoltokirjaan ja tiedot säilytettävä vähintään 2 vuotta.

Mitä paperityötä asbestipurku vaatii?

Asbestipurku tai sitä sisältävä työmaa vaatii erityistä huolellisuutta lain vaatimien dokumenttien suhteen. Tarkista, että olet ottanut kaiken huomioon ja lataa halutessasi alta ilmaiset dokumenttipohjat!

Asbestikartoitus

Asbestipurku vaatii aina etukäteen tehtävän asbestikartoituksen eli selvityksen siitä, sisältääkö purkutyömaa asbestia ja missä sitä on. Asbestikartoitus tulee luovuttaa asbestipurkutyön päätoteuttajalle työmaan turvallisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Asbestikartoituksen teettäminen on rakennushanketta ohjaavan rakennuttajan vastuulla ja velvoite koskee sekä yksityishenkilöitä että organisaatioita. Myös tilaajalla on viime kädessä vastuu asbestikartoituksen teettämisestä, jos edellä mainittuja rakennushanketta ohjaavia tahoja ei ole.

Yleensä asbestikartoitus tehdään, koska tiedetään, että rakennukseen on käytetty asbestipitoisia aineita tai materiaaleja. Kuitenkin, koska asbestin käyttö kiellettiin vasta vuonna 1994 kokonaan, käytännössä kaikissa ennen tätä valmistuneissa rakennuksissa on varalta tehtävä asbestikartoitus purettavien rakenteiden osalta.

Asbestikartoituksessa tulee pystyä paikallistamaan purettavan rakennuksen tai sen osan sisältämä asbesti sekä sen laatu ja määrä. Asbestipitoisuus varmistetaan tarvittaessa laboratorioanalyysin avulla, elleivät muut keinot riitä.

Jos ei selvityksen perusteella edelleenkään voida olla varmoja siitä, onko rakenteissa asbestia, tehdään työ asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

Asbestikartoituksen saa tehdä henkilö, jolla on riittävä ammatillinen osaaminen asbestin esiintymisestä ja rakenteiden purkamisesta. Asbestikartoittajan pätevyys voidaan osoittaa esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijan tai asbesti- ja haitta-aineasiantuntian koulutuksella. Sertifikaattihaku.fi -verkkopalvelusta löydät päivitetyt listat rakennusalan asiantuntijoista sertifikaatteineen.

Kirjallinen turvallisuussuunnitelma

Asbestipurkutyömaasta vastuussa olevan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on tehtävä asbestipurkutyöstä kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Suunnitelman perustana on asbestikartoitus. Easoft Docsin sivuilla voit kokeilla täyttää ilmaiseksi asbestipurkutyösuunnitelman ja luoda oman mallidokumentin.

Velvollisuus turvallisuussuunnitelman luomisesta perustuu työturvallisuuslakiin (10 §:n 1 mom.), jonka mukaan rakennustyömaan toteuttajilla on velvoite selvittää ja arvioida työskentelyn vaarat etukäteen.

Turvallisuussuunnitelma on oltava tiedossa sekä työmaan päätoteuttajalla että asbestipurkutyöhön osallistuvilla työntekijöillä. Päätoteuttajan velvollisuus on esittää suunnitelma rakennuttajalle ja asbestipurkutyöhön osallistuvan työnantajan on huolehdittava, että suunnitelmasta ovat tietoisia kaikki työn vaikutuspiirissä olevat toiminnanharjoittajat ja heidän työntekijänsä.

Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelmassa tulee esittää purkamisessa käytetyt työmenetelmät, joita ovat:

 1. osastointimenetelmä
 2. purkupussimenetelmä
 3. kokonaisena irrottaminen
 4. upotusmenetelmä
 5. märkäpurku
 6. muu teknisen kehityksen mahdollistama menetelmä, jolla saavutetaan vastaava turvallisuustaso

Kaikista menetelmistä tarkemmat tiedot löydät Finlexin sivuilta valtioneuvoston asetuksia asbestityön turvallisuudesta koskevista pykälistä 12 § ja 13 §.

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus

Asbestipurku on työ, josta on aina tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus aluehallintavirastoon (avi), työsuojelun vastuualueelle. Ennakkoilmoitusvelvoite koskee sekä työnantajaa että itsenäistä työn suorittajaa ja se tulee tehdä vähintään seitsemän päivää ennen kuin työ aloitetaan.

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus myös kiinnitetään näkyvälle paikalle altistumisalueen ulkopuolelle. Kiinnitettävän ilmoituksen ei tarvitse olla yhtä perusteellinen kuin alkuperäinen. Ilmoituksesta tulee kuitenkin käydä ilmi selvästi asbestipurkua sisältävän työn paikka, työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto sekä ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Ennakkoilmoituksen tekijällä tulee olla voimassa oleva asbestipurkutyölupa. Sekä työn tilaajan että sen päätoteuttajien tulee omalta osaltaan varmistaa, että ennakkoilmoitus on tehty ja asbestipurkutyöt tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ilmoitus täytyy uusia työn aloittamisen jälkeen välittömästi, jos purkutyön aikana olosuhteet muuttuvat siten, että altistuminen asbestille tai materiaalista vapautuvalle asbestipitoiselle pölylle lisääntyy merkittävästi. Ilmoitusta tulee myös täydentää, jos työhön osallistuu joku muu ennakkoilmoitukseen merkittyjen työntekijöiden lisäksi. Ennakkoilmoitus tehdään erikseen jokaisesta asbestipurkutyökohteesta.

Asbestipurkutyö voidaan aloittaa heti, jos työn syynä on akuutti asbestipitoisen materiaalin vaurio tai putkirikko, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen tai välitöntä vahinkoa. Tällöinkin tulee ennen työn aloittamista tehdä suullinen ilmoitus AVI:n työsuojelun vastuualueelle. Purkutyöstä tulee lisäksi tehdä kirjallinen turvallisuussuunnitelma ennen työn aloittamista.

Myös akuutista asbestityöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus heti kun mahdollista. Kirjalliseen ilmoitukseen merkitään tällöin sen henkilön nimi, jolta työhön suullinen lupa saatiin.

Miten asbestipurkutyön ennakkoilmoitus tehdään?

Asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen voi tehdä joko pdf-muotoisena tai suoraan verkkolomakkeella. Easoft Docsilla teet ennakkoilmoituksen kätevästi suoraan verkossa.

Verkkolomake ohjautuu automaattisesti oikealle työsuojeluviranomaiselle, mutta pdf-muotoinen ilmoitus tulee toimittaa sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella purkutyömaa sijaitsee. Jos haluat testata valmista pohjaa, Easofti Docsin sivuilla voit täyttää ilmaiseksi pdf-muotoisen ennakkoilmoituksen.

Ilmoitukseen tulee kirjata seuraavat tiedot:

 • asbestipurkutyön suorittaja ja tilaaja
 • asbestipurkutyön kohde ja paikka
 • työn alkamisaika ja todennäköinen kesto
 • tiedot asbestikartoituksesta (suorituspäivä, tekijä ja keskeiset havainnot)
 • asbestipurkutyömenetelmät sekä työhön ja asbestipölyn leviämisen estämiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet
 • jätteenkäsittelylaitos, johon asbestipitoiset jätteet toimitetaan
 • purkutyöntekijöiden nimet
 • työntekijöiden työn suorittamisen aikana käyttämät henkilökohtaiset suojaimet sekä puhdistautumiseen käytettävät laitteet.
 • Tiedot työntekijöiden terveyden soveltuvuudesta asbestitöihin (sisällytä tähän viimeisin päivämäärä terveystarkastuksesta ja tieto tarkastuksen voimassaolosta)
 • ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot
Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!