Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista

Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista

Tämän työkalun avulla voit tarkastaa kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä kemikaalien varastointi-, purku- ja lastauspaikoilla. Tarkastuslistan pääasiallisena lähteenä on käytetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston opasta "Pienyrityksen kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta".

Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista

Mitä Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista pitää sisällään?

Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista
Tarkastuksen kohde
  Tarkastuksen vastuuhenkilö
   Tarkastukseen osallistuneet henkilöt
    Tarkastusaika
     Kemikaalitiedot
     -Varastoitavien kemikaalien tiedot ja määrät ovat tiedossa.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Käytettävissä on ajan tasalla oleva kemikaalilista ja käyttöturvallisuustiedotteet.
     • OK
     • Ei kunnossa
     Koulutus ja suunnitelmat
     -Työntekijöille on annettu koulutusta ja opastusta kemikaalien turvallisesta käytöstä ja käsittelystä sekä toiminnasta mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
     • OK
     • Ei kunnossa
     Varastointi
     -Kemikaalivarasto on merkitty oveen kiinnitetyllä tekstillä. On suositeltavaa, että myös varastoitavien aineiden varoitusmerkit ovat ovessa.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivarastossa ei säilytetä sinne kuulumatonta tavaraa. Esim. palavien nesteiden varastossa ei säilytetä mitään muita palavia aineita tai materiaaleja.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Hapot, emäkset ja palavat sekä muut keskenään reagoivat aineet on varastoitu erillään toisistaan. Esim. astioiden alle on asennettu vuodonkeräysaltaat, vallitilat on jaettu osiin väliseinillä.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Varastoitavien kemikaalien yhteensopivuus on varmistettu käytettävien säiliö-, astia- ja lattiamateriaalien kanssa.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivarastossa on riittävä ilmanvaihto. Palavien nesteiden höyryjen pitoisuus normaalitoiminnassa on korkeintaan 25% aineen alimmasta räjähdysrajasta. Vaaralliset aineet eivät muodosta tilaan haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia. Ilma vaihtuu vähintään kerran tunnissa huoneen tilavuuden verran. Poistoilmaa ei käytetä työskentelyalueiden palautus- tai siirtoilmana. Vaarallisten aineiden varastointi- ja käsittelytilojen ilmanvaihto on tehty erilliseksi muusta kiinteistön ilmanvaihdosta.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivarastossa mahdollisesti tapahtuvat vuodot on helposti kerättävissä talteen.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivarastossa ei ole viemäröintiä. Jos tilassa on viemäröinti, se on johdettu umpikaivoon tai keräysaltaaseen.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivarasto muodostaa suoja-altaan. Keskenään reagoivat kemikaalit eivät pääse sekoittumaan keskenään. Suoja-allas voidaan toteuttaa tekemällä lattia nestetiiviiksi ja varustamalla tilaan johtavat ovet ja aukot vähintään 0,1 m korkealla nestetiiviillä kynnyksellä. Vaihtoehtoisesti kemikaalivaraston lattiataso voidaan toteuttaa muuta tilan lattiatasoa o,1 m alempana tai lattia varustetaan vuotojen keräämistä varten kanaaleilla, jotka johtavat keräilysäiliöihin tai -altaisiin.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Säiliöt on sijoitettu omiin suoja-altaisiin tai vallitilaan, jonka koko on terveydelle ja ympäristölle vaarallisille kemikaaleille vähintään 100 % suurimman säiliön tilavuudesta ja palaville vähintään 110 % suurimman säiliön tilavuudesta. On suositeltavaa toteuttaa vallitila huomattavasti tätäkin suurempana, jos se on teknisesti mahdollista.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalisäiliöt ja -astiat on merkitty asianmukaisesti (kemikaalin nimi, varoitusmerkit ja niiden nimet, vaara- ja turvalausekkeet) Jos kemikaalia jaetaan isommasta astiasta pienempiin astioihin, on huomioitava, että tarvittavat tiedot löytyvät kaikista astioista.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Asiattomien pääsy tiloihin on estetty esim. lukituksella ja kulunvalvonnalla.
     • OK
     • Ei kunnossa
     Henkilösuojaimet ja vahingontorjuntavälineet
     -Työntekijöillä on käytössään riittävästi asianmukaisia suojavarusteita (suojakäsineitä, kenkiä, hengityssuojaimia, suojalaseja ja suojavaatetusta)
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Henkilökohtaisia suojavälineitä säilytetään varaston ulkopuolella. Näin suojavälineet ovat käytettävissä jo heti varastoon mennessä ja varmistetaan, että suojavälineet säilyvät käyttökuntoisina.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivaraston läheisyydessä on toimiva hätäsuihku ja silmänhuuhtelupiste. Hätäsuihkua testataan säännöllisesti ja silmänhuuhtelupullot eivät ole vanhentuneita.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Vaarallisten aineiden varaston välittömässä läheisyydessä on riittävä määrä nestemäisten aineiden palon sammuttamiseen soveltuvia käsisammuttimia. Käsisammuttimien teholuokka on vähintään 43 A 183 BC.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Nestemäisten kemikaalien varastossa on riittävästi vuorojen keräämiseen soveltuvaa imeystysainetta.
     • OK
     • Ei kunnossa
     Säiliöt ja putkistot
     -Kemikaalisäiliöt on sijoitettu siten, että niiden huolto ja kunnossapito on mahdollista.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Säiliöiden ilmaputket on johdettu paikkaan, jossa poistokaasut eivät aiheuta vaaratilanteita.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalisäiliöt ja -putkistot on tarkistettu ja niille on laadittu huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Öljynerotuskaivot ja sulkuventtiilit on tarkastettu ja niille on laadittu huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.
     • OK
     • Ei kunnossa
     Kemikaalien purku ja lastaus, liikennönti
     -Lastauslaitureilla ei varastoida vaarallisia aineita.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kuljettajat ja varastotyöntekijät on ohjeistettu kemikaalien turvalliseen siirtoon ja vaaratilanteissa toimimiseen.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Purku- ja lastauspaikat on päällystetty ja viemäröity umpikaivoon tai öljynerottimeen.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Avotulen teko ja tupakanpoltto on kielletty kyltillä palavien nesteiden täyttö- ja tyhjennyspaikoilla.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalisäiliöiden täyttö- ja tyhjennysyhteet on merkitty
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Maadoitusyhteet on käytössä palavien nesteiden ja kaasujen siirtoa varten.
     • OK
     • Ei kunnossa
     -Kemikaalivarastolle on järjestetty esteetön kulku. Henkilö- ja kemikaalikuljetukset on järjestetty mahdollisuuksien mukaan erillisille kulkureiteille. Kulun on oltava esteetön myös talviaikaan ja palokunnalle.
     • OK
     • Ei kunnossa
     Nimeämätön osio
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!