Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Tällä tarkastuslistalla voidaan käydä lävitse tärkeimmät yrityksen paloturvallisuuden riskit sekä se, onko niihin varauduttu

Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Mitä Yrityksen paloturvallisuustarkastus pitää sisällään?

Yrityksen paloturvallisuustarkastus
Taustatiedot
Tarkastettava rakennus
  Tarkastuksen tekijä(t)
   Tarkastusaika
    Tarkastuskohde
    Pelastautuminen
     Onko yritykselle laadittu lain edellyttämä pelastussuunnitelma ja ylläpidetäänkö sitä vastuuhenkilöiden toimesta säännöllisesti vuosittain?
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Onko pelastussuunnitelmassa huomioitu toimitilojen ja yrityksen toiminnan sisältämät erityisriskit (esimerkiksi vaaralliset tai räjähdysherkät aineet, liikuntarajoitteiset työntekijät tai asiakkaat, hankalat kulkuyhteydet)?
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Onko henkilökunta perehdytetty yrityksen turvallisuusjärjestelyihin ja pelastussuunnitelmaan?
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Ovatko poistumistiet merkittyjä, esteettömiä ja ovet avattavissa ilman avainta?
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Palon rajaaminen
      Onko rakennuksen käyttötapa rakennusluvan mukainen? Esimerkiksi tuotantotilan muuttaminen varastotilaksi saattaa lisätä paloriskin suuruutta palavan materiaalin määrän lisääntyessä.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Onko tilojen palo-osastointi rakennuksen käyttötavan mukainen?
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Ovatko palo-osastojen väliset osastoivat rakenteet tiiviit? Ovatko putki- ja kaapeliviennit oikein tiivistettyjä, esimerkiksi hyväksytyllä palokatkomassalla?
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Ovatko palo-ovet itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia tai sulkeutuvatko ne automaattisesti palohälytyksessä? Palo-ovia ei saa kiilata auki tai muuten estää niitä sulkeutumasta ja salpautumasta.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Onko yrityksen paloturvallisuustekniikalle (paloilmoitinlaitteistot ja automaattiset sammutuslaitteistot, savunpoistolaitteet ja turvavalaistus) määritelty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat laitteiden koestuksesta, kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista?
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Onko toimitiloissa riittävästi esteettömästi saatavilla olevaa, kohteeseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa? Ovatko ne näkyvästi merkityt ja määräaikaistarkastetut?
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Onko henkilökunnalle annettu alkusammutuskoulutusta sekä kerrottu sammutusvälineiden sijainti ja paloilmoitusohjeet?
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Syttymisen estäminen
       Onko rakennuksen seinustoilta poistettu palava materiaali (esimerkiksi kuormalavat, laudat ja puu-/kuitulevyt, muoviastiat, roskat, pahvit ja roska-astiat) vähintään 8 m etäisyydelle seinärakenteista?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Onko yrityksellä olemassa tulityösuunnitelma sekä määritelty kuka myöntää tulityöluvat? Tulityöllä tarkoitetaan esimerkiksi hitsausta, laikkaleikkausta, bitumieristystä, kuumapuhallusta tai voimakasta lämpöä aiheuttava työtä.
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Tehdäänkö tulitöitä vain tulityösuunnitelmassa mainitulla vakituisella tulityöpaikalla tai muuten tulityösuunnitelman mukaisesti?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Ovatko jätteet asianmukaisissa jäteastioissa, jotka tyhjennetään ylitäytön varalta säännöllisesti tai heti niiden täytyttyä?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Onko jätetila lukittu tai muuten sellainen, että asiattomat eivät pääse sinne helposti?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Kytketäänkö sähkölaitteet vain kiinteisiin pistorasioihin? Jatkojohtojen huolimaton käyttö voi aiheuttaa johtojen kuumenemista tai kytkentöjen kipinöintiä. Jatkojohtoja ei tule käyttää kuin tilapäisesti.
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Onko sähkökeskukset siivottu, eikä niissä säilytetä mitään ylimääräistä tavaraa? Ovatko sähkökaappien edustat vapaat tavaroista?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Ovatko mahdollisesti käytössä olevien ladattavien työkoneiden (mm. sähkötrukit ja lattianhoitokoneet) latauspisteet merkittyjä ja siistejä? Näiden latauspisteiden välittömässä lähiympäristössä ei saa säilyttää palavaa materiaalia.
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Onko tupakointi sallittu vain merkityllä tupakointipaikalla, jossa on palamaton ja kaatumaton tuhka-astia sekä alkusammutuskalustoa?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Ovatko toimitiloissa käytettävät koneet ehjiä ja kunnossa? Rikkinäiset koneet voivat ylikuumeta, aiheuttaa kipinöintiä tai muuten aiheuttaa palovaaraa.
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Siivotaanko toimitilat säännöllisesti pölystä, roskista ja tarpeettomasta materiaalista?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Puhdistetaanko mahdolliset sähkömoottorit sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelihyllyt säännöllisesti pölystä ja rasvasta? Kertynyt pöly ja rasva voi kuumetessaan syttyä palamaan.
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
       Viranomaisten toimintaedellytykset
        Ovatko rakennusten numerot, katukyltit ja mahdolliset opastaulut asianmukaiset, ajantasaiset ja selkeästi näkyvät?
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
        Ovatko pelastustiet merkityt ja vapaat? Onko niiden lumenpoistosta ja liukkaudentorjunnasta huolehdittu talvisaikaan?
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
        Onko kiinteistön mahdolliset paloilmoitinkeskus, sammutuslaitteistokeskus, savunpoiston laukaisukeskus sekä vaaratekijät (esim. vaaralliset aineet, kaaskeskus) merkitty selkeästi?
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
        Onko mahdollisten vaarallisten aineiden säilytys mahdollisten lupaehtojen mukaista ja ohjeistettua? Onko säilytyspaikat merkitty ja ovatko aineiden käyttöturvallisuustiedotteet helposti saatavilla?
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
        Allekirjoitukset
         Kokeile pohjan täyttämistä

         Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

         Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

         Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

         Yrityksen paloturvallisuustarkastus on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!